Общи

Меморандум за разбирателство относно изпълнението на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014  - Свали файл

Регламент за изпълнението на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ЕИП) 2009-2014 - свали файл

Наръчник за дизайн и комуникация - Свали файл

Annex IV – Информация и публичност - Свали файл

Насоки за укрепване на двустранните отношения - Свали файл

Стратегия за управление на риска - Свали файл

ПМС № 69 от 11 март 2013 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на кандидати за безвъзмездна финансова помощ и бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, Съвместната оперативна програма „Черноморски басейн 2007 - 2013 г.", Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм - Свали файл

ПМС № 118 от 20 май 2014 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския фонд за морско дело и рибарство, Финансовия Механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия Финансов Механизъм - Свали файл

Лого на ФМ на ЕИП 2009-2014 - http://eeagrants.org/Results-data/Results-overview/Documents/Logos

Лого на програмата: Свали файл