Критерии за подбор на предложения за допълнителни дейности, които не са обхванати от договорите за финансиране на проекти по Компонент 1 „Младежи в риск“

Във връзка с проведен Комитет за сътрудничество от 21 октомври 2016 г. по Програма BG06 „Деца и младежи в риск“, финансирана чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 (ФМ на ЕИП 2009 – 2014) и взетите решения за разпределянето на неизраходените средства, Програмният оператор публикува критерии за подбор на предложения за допълнителни дейности, които не са обхванати от договорите за финансиране на проекти по Компонент 1 „Младежи в риск“.

 

Крайният срок за получаване на проектните предложения е 17:30 ч., 5 януари 2017 г.