Други

Други документи относими към Програмата:

  1. Семеен кодекс; - Свали файл
  2. Закон за закрила на детето; - Свали файл
  3. Закон за социално подпомагане; - Свали файл
  4. Закон за насърчаване на заетостта; - Свали файл
  5. Закон за здравето; - Свали файл
  6. Закон за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните; - Свали файл
  7. Национална стратегия за младежта 2010 - 2020; - Свали файл
  8. Национална стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012 - 2020; - Свали файл

Повече за знака за качество за Младежки центрове на Съвета на Европа можете да научите Тук.